Privacyverklaring - sollicitanten

 1.  De privacy van uw gegevens is van groot belang voor ons. Sint-Trudo Ziekenhuis, Diestersteenweg 100,3800 Sint-Truiden, en met ondernemingsnummer 0443260603 (hierna “STZH”) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) en de toepasselijke regelgeving betreffende de bescherming en verwerking van persoonsgegevens. STZH heeft ook een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming zijn opgenomen in deze verklaring.
   
 2. In overeenstemming met de geldende regelgeving treedt STZH op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en moeten wij kunnen aantonen dat wij aan alle vereisten voldoen.
   
 3. Een verwerking wordt gedefinieerd als een bewerking of geheel van bewerkingen zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (al dan niet automatisch).
   
 4. STZH verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u kunnen identificeren. Het betreft in dit geval volgende gegevens:
  • persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, email);
  • persoonlijke bijzonderheden (leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit);
  • beroepsbekwaamheid, professionele ervaring en eerdere sollicitaties binnen STZH (gevolgde opleidingen, getuigschriften en certificaten, curriculum vitae);
  • bewakingsbeelden (indien bezoek aan vestiging);
  • personalia die door de betrokkene spontaan gedeeld worden;
  • persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het gebruik van cookies en aanverwante technologieën, zoals deze gebruikt worden op de website van STZH en van het sollicitatieplatform. Meer informatie hieromtrent kan u vinden in de cookieverklaring die te consulteren is op de betrokken websites.
    
 5. De gegevens worden verwerkt in het kader van selectie en werving. Deze kunnen voor geen andere doeleinden gebruikt worden zonder voorafgaande kennisgeving aan de betrokkene. 
   
 6. De gegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van STZH om als organisatie de meest geschikte personen te kunnen aanwerven. Daarbij kan STZH, ook op basis van haar gerechtvaardigd belang doch louter in de mate dit noodzakelijk is in het kader van de werving, nagaan welke informatie over de sollicitant beschikbaar is op sociale media en het internet. 
   
 7. Wanneer STZH vacatures plaatst op vacatureplatformen van derden, dan kunnen deze derden eveneens uw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke. Meer informatie omtrent deze verwerkingen zijn beschreven in de privacyverklaringen van deze derden. Wij raden aan deze in voorkomend geval te consulteren.
   
 8. Uw persoonsgegevens worden niet aan andere personen doorgegeven, met uitzondering van de volgende personen:
  • enkel onze werknemers die toegang effectief nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, krijgen toegang tot uw gegevens.  Deze personen handelen onder ons toezicht en onze verantwoordelijkheid;
  • daarnaast doen wij een ook een beroep op gespecialiseerde externe leveranciers die voor ons bepaalde verwerkingen uitvoeren, zoals HR-leveranciers (assessment, persoonlijkheidstesten, …), IT-diensten voor het beheer van onze systemen. Aangezien deze derden in het kader van de door ons gevraagde diensten toegang nodig hebben tot persoonsgegevens, hebben wij technische, organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt en gebruikt voor de doeleinden vermeld van deze verklaring;
  • enkel indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zullen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan politie- en onderzoeksdiensten en het gerecht.
    
 9. Alle persoonlijke gegevens waarover wij beschikken worden beschermd volgens de nodige organisatorische en technische maatregelen, en blijven binnen de Europese Unie.
   
 10. Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de duur van de sollicitatieprocedure. Van zodra duidelijk is dat de betrokkene niet aangeworven zal worden, zal een beperkte set van de persoonsgegevens (met uitsluiting van het cv en de motivatiebrief) bewaard blijven gedurende een periode van 2 jaar met het oog op eventuele toekomstige sollicitaties door de betrokkene zodat de betrokkene deze gegevens niet opnieuw dient in te geven. Op uw eerste verzoek zullen wij deze evenwel vervroegd verwijderen.
   
 11. Elke betrokkene heeft het recht op inzage van zijn persoonsgegevens en op een kosteloze kopie ervan. Elke betrokkene heeft het recht op verbetering van zijn persoonsgegevens indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heeft men het recht de gegevens te laten verwijderen, de verwerking ervan te laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wanneer deze gebaseerd is op gerechtvaardigd belang. Aan de uitoefening van de rechten kunnen voorwaarden verbonden zijn en wettelijke bepalingen dienen hierbij steeds gerespecteerd te worden. 
   
 12. Elke betrokkene heeft het recht om een overzicht van zijn  persoonsgegevens die hij aan STZH heeft verstrekt in een kosteloos elektronisch formaat per e-mail te ontvangen of te laten doorsturen naar een andere partij.
   
 13. Daar de verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft de betrokkene het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
   
 14. Teneinde bovenstaande rechten uit te voeren, kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via e-mail (Personeelsadministratie@stzh.be) of per post (Diestersteenweg 100, 3800 Sint-Truiden, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming).
   
 15. Ingeval van vragen of opmerkingen over hoe STZH persoonsgegevens verwerkt, over de bovenstaande rechten, en/of over deze privacyverklaring, kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming per e-mail (Personeelsadministratie@stzh.be) of per post (Diestersteenweg 100, 3800 Sint-Truiden, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming). De betrokkene beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – 02/274.48.00 -contact@apb-gba.be).